Obraz sv. Josefa je v jubilejním roce zpět ve farním kostele

Do boční kaple sv. Josefa farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku se po rekonstrukci vrátil obraz sv. Josefa. Autorem malby zachycující smrt sv. Josefa je autor fresek v lodi fulneckého barokního chrámu Ignác Josef Sadler (1725 – 1767).

Na obraze je umírající světec, který směřuje svůj pohled na Krista, umístěného po jeho pravici. Z druhé strany sedí u Josefova lože Panna Marie se sepnutýma rukama. Ústřední skupinu doprovází řada andělů.

Obraz se vrátil na své původní místo v závěru jubilejního roku sv. Josefa, který vyhlásil papež František 8. prosince 2020 při příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve. Až do 8. prosince 2021 máte možnost získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek.

Z Apoštolského listu Svatého otce Františka „PATRIS CORDE“:

Víme, že byl obyčejným tesařem zasnoubeným s Pannou Marií, byl to „muž spravedlivý“, který byl stále připraven plnit Boží vůli, vyjádřenou v Božím zákoně. Měl odvahu vzít na sebe zákonné otcovství Ježíše, jemuž dal jméno zjevené andělem: „dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Jak známo, dát někomu nebo něčemu jméno znamenalo ve starověku získat sounáležitost, podobně jako Adam v knize Genesis (srov. Gn 2,19-20).

Po Marii, Boží Matce, nemá v papežském magisteriu žádný světec tolik prostoru jako Josef, její snoubenec.
Moji předchůdci pronikli hlouběji do poselství, které v těch několika větách evangelium přináší, aby více zdůraznili jeho ústřední roli v dějinách spásy. Blahoslavený Pius IX. ho prohlásil za „Ochránce katolické církve“, ctihodný Pius XII. ho představil jako „Patrona dělníků“ a svatý Jan Pavel II. jako „Ochránce Vykupitele“. Lidé se mu svěřují jako „patronu šťastné smrti“
.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.