Novéna ke sv. Josefovi – ochránci rodin a vyhnanců

Svatý Josef, snoubenec Panny Marie a Ochránce všeobecné církve je také jedním z patronů Čech. Je vzýván v zoufalých situacích, proto svěřme sebe, naše rodiny i celý svět pod jeho ochranu a společně se modleme Novénu k tomuto světci. Svatý Josefe, oroduj za nás…

V sobotu 19. března na slavnost svatého Josefa zveme na mši svatou:

  • v 8 hodin do Fulneku
  • v 16 hodin do Jílovce (s nedělní platností)
  • v 17 hodin do Děrného (s nedělní platností)

PRVNÍ DEN – ČTVRTEK 10. 3. 2022

Prosba o důvěru k Bohu a plnění jeho vůle v uskutečňování povolání podle vzoru sv. Josefa

K.: Pane, nauč nás modlit se.

V.: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Úvaha

V životě sv. Josefa vidíme jeho velkou víru a důvěru v Boha. S jakou dojemností a poslušností plní vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil ho za jeho víru tehdy, když přijal Marii do svého domu, zachránil Dítě na útěku do Egypta, podle Boží vůle se vrací do Nazareta, s bolestí hledá Ježíše ztraceného během poutě do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti naplňuje povolání, které mu určil Bůh. V nastávajících událostech doufá, že všechno, co se děje, je mu dobrým Bohem svěřeno, aby vykonal. Prosme sv. Josefa, aby nás naučil být věrnými ve zbožné důvěře v Boha. Ať posiluje ty, kteří nemají důvěru nebo ji ztratili v životních potížích.

chvíle ticha

Modlitba novény

Svatý Josefe, náš vzore a patrone, stal ses pro nás příkladem, když jsi všechno v každodenním životě konal ve shodě s Boží vůlí, kterou máme všude poznávat. Pobýval jsi nejblíže Ježíšovi a Marii ve své všednodennosti. Řídil ses vždy Boží vůlí při rozhodování, bezmezně jsi důvěřoval hlasu zaslechnutému v srdci. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, skrze nějž Bůh vede náš život a naše kroky v časnosti a směřuje je k životu věčnému.

V.: Amen.

Modlitba na každý den

Buď pozdraven, svatý Josefe, jemuž jsou svěřeny vzácné poklady nebe a země! Buď pozdraven, adoptivní otče Toho, jenž živí všechny tvory země! Ty jsi – po Marii – mezi svatými hoden naší největší úcty a lásky, neboť se Ti dostalo nejvyšší pocty vychovávat, živit, a dokonce držet na rukou Mesiáše, jehož mnozí králové a proroci toužili alespoň spatřit.

V.: Amen.

Litanie k sv. Josefovi

Otče náš.

Anděl Páně.

Závěrečná modlitba

Svatý Josefe, který jsi jako spravedlivý a zbožný muž, milující Snoubenec Marie, jako Strážce a Pěstoun Ježíše obdržel v nebi obzvláštní slávu, buď vždy naším Přímluvcem před Boží tváří, abychom s Tvou pomocí svatě žili, šťastně umírali a obdrželi od Boha věčnou radost. Pomoz nám, abychom po naší smrti dostali z rukou našeho Otce příbytek, který nám připravil Ježíš ve svém království.

V: Amen.

K.: Svatý Josefe, Patrone doufajících,

V.: oroduj za nás.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.