Služby farnosti

Kromě kněží, ministrantů a zpěváků funguje v naší farnosti celá řada ochotných lidí, kteří nejsou možná tak viditelní, ale jejich služba je nenahraditelná.

Varhaníci – doprovází mši svatou na varhany, a to nejen v neděli, ale i ve všední dny

Akolyté – pomáhají podávat svaté přijímání v kostele a nemocným v jejich domovech

Kostelnice a kostelníci – starají se o kostel, jeho sakristii, roucha kněží, ministrantů apod.

Administrativní pracovník – stará se o finance farnosti, pomáhá s ohláškami, vydáváním farního týdeníku, organizací různých slavností, poutí apod.

Katechetka – pomáhá s vyučováním náboženství, především v 1. třídě

Paní, které zajišťují úklid v kostele

Květinářky – zdobí kostel květinami

Brigádníci – pomáhají při brigádách na faře či v kostelích

Členové farní rady – zástupci farníků, kteří se setkávají na faře a pomáhají kněžím  

Kuchařky, cukrářky a pekařky – připravují dobroty, které se rozdávají při různých poutích a slavnostech

Společenství živého růžence – desítky farníků, kteří se každý den modlí svůj určený desátek růžence, a dohromady tvoří „modlitební růže“

Adorační služba – hlídají otevřený kostel při adoracích

Průvodci – provádějí návštěvníky ve farním kostele

Pokud byste se rádi zapojili do některé ze služeb farnosti, kontaktujte otce.