Novéna k⁠ svatému Josefovi - den osmý

8. DEN – 17 března

 

Patron umírajících

 

Úvaha

Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v⁠ přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se⁠ staral o⁠ jejich bezpečnost. Namáhal se, abys jim zajistil náležité životní podmínky. Své povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě.

Nelze pochybovat, že⁠ Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku ke⁠ svému živiteli. O⁠ to víc ho svou péčí zahrnovali v⁠ závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečný se⁠ musel tehdy cítit svatý Josef, když mohl při svém smrtelném loži vidět tyto dvě nejsvětější Osoby!

Svěřme všechny, kteří se⁠ blíží ke⁠ konci svého života, umírající, a také hodinu své smrti přímluvě svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den sedmý

7. DEN – 16 března

 

Věrně v⁠ Boha doufající

 

Úvaha

V⁠ životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v⁠ Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do⁠ svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do⁠ Egypta, z⁠ vůle Boží se⁠ vrací do⁠ Nazareta. S⁠ bolestí v⁠ srdci hledá Ježíše během poutě do⁠ Jeruzaléma. V⁠ duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že⁠ vše, co je mu uložené vykonat, je z⁠ jeho vůle.

Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve⁠ zbožné důvěře v⁠ Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá, nebo důvěru v⁠ Boha ztratili v⁠ životních zkouškách.

 

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den šestý

6. DEN – 15 března

 

Příklad modlitby

 

Úvaha

Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se⁠ v⁠ jeho přítomnosti. Vědomí, že⁠ vše dělá pro Boha, když se⁠ stará o⁠ jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost. Tím více, že⁠ téměř na⁠ každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve⁠ svém životě přinášel. Žil s⁠ ním den za⁠ dnem, obstarával obživu a oděv tomu, na⁠ jehož čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se⁠ ho dotknout.

Modleme se, abychom tak, jako svatý Josef všechno konali v⁠ Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v⁠ hlubokém ponoření do⁠ modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den pátý

5. DEN – 14 března

 

Vzor pracujících

 

Úvaha

Autor: Guido Reni – http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/2/joseph_i.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1813919Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, přesto, že⁠ byl Bohem vybrán za⁠ pěstouna Syna Božího, nebyl od⁠ ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i⁠ tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš bezpochyby pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i⁠ jako dospělý muž.

Modleme se⁠ za⁠ lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zejména za⁠ nezaměstnané, aby si dokázali najít dobré zaměstnání a tak uživit i⁠ své nejbližší.

 

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den čtvrtý

4. DEN – 13 března

 

Ochránce chudých

 

Úvaha

Svatá Rodina se⁠ počítala mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že⁠ nemůže Kristu zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v⁠ takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že⁠ svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a pečlivý když šlo o⁠ dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou úlohu a čestnou povinnost.

 

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed