Pomni, abys den sváteční světil

Richard Rohr na čtvrtou neděle v mezidobí

Ve třetím přikázání vidíme to nejzákladnější chápání vztahu mezi Bohem a lidstvem. Židé říkali, že sedmého dne, o sabatu, budou odpočívat. Všechno se zastaví. „Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho,“ zpívá žalmista.

Díra v duši

Richard Rohr na pátek třetího týdne v mezidobí

Dovedete si představit, s jakou obtíží přijímá praktická, cílevědomá mentalita neúspěch? V takové psyché není nic připraveno k pochopení spirituální moudrosti neúspěchu. Všechna velká světová náboženství učí přijímat neúspěch. A přece většina z nás, dokud nepronikne dírou ve své duši – slabým místem v našem středu, si nemyslí, že neúspěch by byl zapotřebí. Přinejmenším to platí pro nás, kteří jsme ze zemí prvního světa. Naproti tomu se zdá, že chudí chápou svá omezení již od útlého věku.

Negativní energie

Richard Rohr na čtvrtek třetího týdne v mezidobí

V disfunkčních rodinách existuje jakási tendence ke klamu. Je tam cosi jako nekončící krizová orientace poznamenaná úzkostí. Občas jsem to vídal na sobě. Někdy nenacházím motivaci, dokud tu není něco, z čeho bych měl úzkost. Zdá se, že mnozí z nás nebyli vedeni ani povzbuzováni k tomu, aby si z věcí vybírali pozitivní stimuly, a tak ani nevíme jak na to.

Musíte být jako děti

Richard Rohr na úterý třetího týdne v mezidobí

Ježíš řekl: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského“ (Mt 18,3). Nebudete dokonce schopni ani rozpoznat království nebeské, říká Ježíš, leda očima dítěte. Myslím, že velice oprávněnou interpretací těchto slov je, že my všichni jsme vyrůstali v rodinách, kde všechny naše potřeby nebyly vždy uspokojovány. Byly tu rodiny, ve kterých v nějaké míře vládla temnota nebo i zneužívání. Na každém z nás byly páchány hříchy.

Duchovní cvičení a konfrontace

 Richard Rohr na čtvrtek druhého týdne v mezidobí - Duchovní cvičení a konfrontace

Před každým duchovním cvičením bychom se měli ujistit, že je zde aspoň jedna věc, s níž bychom se měli vyrovnat. Všichni bychom měli konat duchovní cvičení, ale pro některé lidi se takové exercicie stávají způsobem života. Chodí na ně každých pár měsíců. Přitom je zřejmé, že celá řada z nich nejsou lidé zapojení do pastorace nebo jakékoli jiné služby. Je to pouhé „pupkozření“.* Ve jménu hledání Boha od něho ve skutečností utíkají. Není účinnější cesty, jak před Bohem utéct než přehnaná zbožnost, zapojení do zbožných a svatých aktivit konaných pro sebe sama.

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku