Ježíš převrací všechnu nadřazenost

Richard Rohr na Dvacátou šestou neděli v mezidobí.

Dvanáct apoštolů představovalo ve své společnosti dvanáct mužů nesoucích pověření. Ježíš jim ale pomohl se takového pověření zbavit – zbavit se pocitu falešné moci. Potírá každý pokus o ovládání jedné skupiny druhou. Když se jeho učedníci snaží působit shora cestou moci a ovládání, působí Ježíš zdola, aby je učil své nové „cestě“.

Ježíš nabourává jejich představu zasvěcené skupiny, která stojí proti nějaké „vnější“ skupině (viz Mk 9,38–40). Rozhodně se staví proti tomu, aby se jedna skupina vypínala nad druhou (9,33–35), dospělí nad dětmi (9,36–37 a 10,13–16) a bohatí nad chudými (10,17–30).

U Marka 14,1–12 podkopává nadvládu mužů nad ženami: „Farizeové se ho ptali, je-li muži dovoleno propustit manželku. On jim odpověděl a řekl: Co vám řekl Mojžíš? Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit.“

To není učení ani tak o nerozlučitelnosti manželství jako o panování mužů nad ženami. Ježíš to odmítá. Zákony o rozvodu měly za jeho časů předně ochraňovat muže tím, že jim dovolovaly svobodný pohyb a umožňovaly jim beztrestně opustit manželku. Ježíš odmítá toto přijmout. Říká: „Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu.“ Dívá se na ně jako na bratry a sestry, na navzájem rovné. A „budou ti dva jedno tělo“. Nemají být dva, ale jeden, mají hlásat slovo rovnosti, nikoli nadvlády. To se jasně vyjevuje na konci v paralelismu veršů 11–12: „Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložstv&iac ute;; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.“

Proč jsme to nikdy tak neviděli? Domnívám se, že zčásti proto, že jsme nechápali, jak byla žena v Ježíšových dobách utiskována, a zčásti proto, že Bibli vykládali většinou muži. Díváte-li se na věci shora, nikdy evangelium nečtete dobře.

Kingdom Spirituality is Global Spirituality