Novena k svatému Vincenci Pallottimu

Ke stažení: Verze PDF, verze ODT

Novena k svatému Vincenci Pallottimu

 

Schéma modlitby:

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

 

Modleme se:

Všemohoucí Bože, osvěť světlem víry a rozpal ohněm lásky naše srdce, abychom, jako společenství shromážděné u svatého Vincence Pallottiho, mohli s úctou chválit Tvůj majestát, přispět k budování Božího Království a sjednocení všech lidí u Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen

 

Téma a četba z příslušného dne:

 

13 ledna: Hledejte Boha. Chceš-li mě potěšit, hledej Boha ve svých myšlenkách, Boha ve svých činech, Boha v citech svého srdce, Boha ve všem. (Maryja do duchownych, III)

 

14. ledna: Hledání Boha. Hledej Boha, a najdeš ho. Hledej ho ve všem, a najdeš ho ve všem. Hledej ho vždy, a najdeš ho vždy. (Sv. Vincenc Pallotti bratru Benediktovi z Camaldoli, dopis č. 382)

 

15. ledna: Láska proměňuje. Jestliže nás opravdu oživuje duch lásky, budeme vždy zacházet se vším s láskou, dívat se na všechno s láskou, přemýšlet o všem s láskou a mluvit o všech a o všem s láskou. (OOCC, III, 137–138)

 

16. ledna: Rozjímání a důvěra v Boha. Nejlepší způsob vnitřní modlitby je ten, který je pro duši nejsnadnější a nejplodnější, avšak královnou veškeré plodnosti je pokora a důvěra v Boha. (Sv. Vincenc Pallotti F.Virilimu v r. 1839, dopis č. 574)

 

17. ledna: Kříž odpovědnosti. Dívej se na své postavení nadřízeného jako na svou kalvárii a na všechny povinnosti úřadu jako na pokračování ukřižování. Nikdy nedůvěřuj sobě ani své síle, ale svěřuj se s dokonalou důvěrou Bohu a neboj se, protože když všechno děláme s přesvědčením, že nic nemůžeme činit bez Boha, Bůh nás posiluje. Nedůvěřuj sobě, ale zcela důvěřuj Bohu.

 

18. ledna: Důležitost přítomného okamžiku. Představuj si, že každý den je prvním a posledním dnem tvého života. Méně důvěřuj sobě a více důvěřuj Bohu, více žízni a dychti po dokonalosti. Modleme se, abychom mohli získat ducha Božích tužeb. (Sv. Vincenc Pallotti bratru Jakubovi z Camaldoli,)

 

19. ledna: Proměna ve Večeřadle. Ve Večeřadle jsme – apoštolové a já – byli naplněni Duchem Svatým, ale připravili jsme se k tomu pomocí neustálé modlitby. Toužím, synu, abys byl opravdu bohatý duchovními poklady. Toužím, aby ses zcela přeměnil v Boha, chci tě vidět jako sluhu evangelia, který přináší stále větší pomoc duším a koná stále více pro slávu nebeského Otce. Zamiluj si více modlitbu. Ať je modlitba tvým pokrmem, nápojem a odpočinkem. (Maryja do duchownych, XVI)

 

20. ledna: Svědectví radosti. Svatá radost je vzácným ovocem darů Ducha Svatého, a proto je rozpoznávacím znamením pravého sluhy Páně. Z tváře, z pohledu, ze vzájemné pozornosti, zvláště k neznámým lidem a k lidem, vůči kterým plníme svatou službu, musí zářit svatá radost a pokoj. Pamatujme, že když nám toto bude scházet, přivedeme pouze málo duší k Bohu, protože náš způsob života málo povzbudí ostatní k následování Krista. (Reguły dla świętych ustroni,)

 

21. ledna: Maria, naše Matka. Můj Bože, hodlám milovat, uctívat a chválit mou milovanou Matku láskou, úctou a chválou, jakou jsi ji ty sám miloval, uctíval a zahrnoval chválou. (sv. Wybór Pism)

 

Litanie k svatému Vincenci Pallottimu

 

Pane, smiluj se. 2x

Kriste, smiluj se. 2x

Pane, smiluj se. 2x

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatý Vincenci Pallotti, oroduj za nás.

Svatý Vincenci Pallotti, otevřený pro Ducha svatého,

Svatý Vincenci Pallotti, narozený ze zbožných rodičů,

Svatý Vincenci Pallotti, zamilovaný v Bohu,

Svatý Vincenci Pallotti, zapálený láskou k Ježíši a Marii,

Svatý Vincenci Pallotti, zvěstovateli nekonečné Boží lásky,

Svatý Vincenci Pallotti, úplně oddaný Přesvaté Panně, Královně apoštolů,

Svatý Vincenci Pallotti, ozdobo církve svaté,

Svatý Vincenci Pallotti, vzore svatosti, pokory a chudoby,

Svatý Vincenci Pallotti, milovníku pokoje a rozsévači jednoty,

Svatý Vincenci Pallotti, květe čistoty,

Svatý Vincenci Pallotti, poslušný svému zpovědníku,

Svatý Vincenci Pallotti, rozpálený žárem Boží lásky,

Svatý Vincenci Pallotti, příklade apoštolské horlivosti,

Svatý Vincenci Pallotti, hledající ve všem nekonečnou chválu Boží,

Svatý Vincenci Pallotti, odvážný obnoviteli církve a proroku plný Ducha,

Svatý Vincenci Pallotti, starostlivý v záležitostech misijního působení církve

Svatý Vincenci Pallotti, zvěstovateli ekumenického hnutí,

Svatý Vincenci Pallotti, toužící sjednotit všechny lidi v jedné církvi při jediném Pastýři,

Svatý Vincenci Pallotti, hnaný Boží láskou k milování všech lidí,

Svatý Vincenci Pallotti, vzore kněžství,

Svatý Vincenci Pallotti, apoštole Říma,

Svatý Vincenci Pallotti, hlasateli všeobecného apoštolátu laiků,

Svatý Vincenci Pallotti, vytrvalý šířiteli Božího Slova,

Svatý Vincenci Pallotti, nadšený kazateli,

Svatý Vincenci Pallotti, vytrvalý zpovědníku,

Svatý Vincenci Pallotti, přímluvce v potřebách Božího lidu,

Svatý Vincenci Pallotti, velkorysý příteli chudých a ztrápených,

Svatý Vincenci Pallotti, opatrovníku dětí a mládeže,

Svatý Vincenci Pallotti, pospíchající s pomocí bídným a nemocným,

Svatý Vincenci Pallotti, průvodce bloudících,

Svatý Vincenci Pallotti, průvodce hříšníků k Bohu,

Svatý Vincenci Pallotti, vůdce lidských duší,

Svatý Vincenci Pallotti, apoštole milosrdenství,

Svatý Vincenci Pallotti, zvěstovateli Katolické akce

Svatý Vincenci Pallotti, zakladateli Unie Katolického Apoštolátu,

Svatý Vincenci Pallotti, náš mocný přímluvce u Boha,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

 

K: Oroduj za nás Svatý Vincenci Pallotti,

L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se:

Bože, všemohoucí Otče, tys dal své církvi svatého Vincence Pallottiho jako vzor dokonalé lásky k Tobě a bližním. On toužil, aby byl jeden ovčín a jeden Pastýř a aby všichni lidé poznali Tvé nekonečné milosrdenství. Dej, skrze jeho zásluhy a na jeho přímluvu, abychom rozpáleni stejnou láskou, věrně následovali jeho ctnosti a vždy byli věrní jeho ideálům. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.