Novena k Duchu Svatému

- Jaké místo ve tvém životě má Maria?
- Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch Svatý na Tebe sestoupí a moc Nejvyššího Tě zastíní. Porodíš Syna a dáš Mu jméno Emanuel.“ Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez „ale“. Jaké je to moje „Ano“?
- Spolu s Marií – desátkem růžence – se pomodli o Ducha Svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.
 

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.
Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.
Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.
Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.
Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dobra, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.
Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.
Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

 

 

 

 

 

 

Novena k Duchu Svatému

 

1. DEN - „PŘIJALI JSTE DUCHA, KTERÝ Z VÁS UČINIL BOŽÍ SYNY.“ (Řím 8,15)

Jsou to slova, která nás uvádějí do nejhlubšího tajemství křesťanského povolání. Jak nebýt udiven touto úžasnou perspektivou?
- Kdo vlastně jsem? Co o sobě vnímám?
- Co se mnou Bůh udělal? Rozumím tomu?
- Bůh mě povolal, abych byl s ním. Pomalu si opakuj tuto větu několikrát za sebou.
– Co se mnou teprve udělá? (Co uděláme spolu?)
- Nic ti to neříká? Umíš obdivovat a žasnout nad velkými věcmi?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.
 

2. DEN – OTCOVA LÁSKA NÁS ZVE DO SPOLEČENSTVÍ S NÍM.

„Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny.“ (Řím 8,15) Pohleď, jak velikou lásku Ti Otec daroval. Byl jsi nazván Božím dítětem a skrze křest jim skutečně jsi. (srv. l Jan 3,1) Otcovská láska Tě zve do niterného a hlubokého společenství s Ním.
- Jak často jsi tváří v tvář k Otci? Poznáváš ho, raduješ se z něho a s ním?
- Jsme pozváni ke stále synovštějšímu přilnutí k Bohu, našemu Otci. Jaká je tvoje důvěra k Otci, jak často jsi a chceš být s Ním?
- Jak prožíváš základní prostředky setkání s Otcem i růstu k Otci, jako je modlitba, eucharistie, svátost smíření, společenství?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

3. DEN – SYNOVÉ BOHA, TO JSOU LIDÉ ZNOVUZROZENÍ KŘTEM A POSÍLENI BIŘMOVÁNÍM.

Stávají se prvními budovateli nové civilizace, civilizace pravdy a lásky. Jsou světlem světa a solí země. Skrze vás, „kteří jste přijali Ducha Svatého“, se otevírá pro mnohé národy brána naděje na důstojnější a lidštější život.
Svět, který hledá cesty zodpovědnějšího přístupu k životu, hledá také ty, kteří umějí vést život opravdových Božích dětí.
- Jsi rád, že jsi Božím dítětem?
- Uvažoval jsi o tom, že máš tomuto světu co dát? – Čím jsi pro tento svět; jsi nadějí nového života? - Ztotožňuješ se s proudem světa nebo se snažíš žít výjimečnost?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

 

4. DEN – JAKO DĚDICTVÍ ZÍSKÁVÁME DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA.

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče.“ Tak už nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci Boží dědic.“ (Gal 4,6-7)
Co je to za dědictví, o kterém mluví apoštol Pavel? Jde o dar věčného života, ale zároveň o úkol mít v hlubině svých srdcí touhu po vysokých ideálech.
- Čeho chceš v životě dosáhnout a co proto děláš? Pomáhají ti tyto ideály dosáhnout věčný život?
- Usiluješ o věčný život a jak? Uvědomuješ si, že je to dar? Děkuješ za něj?
- Ježíš říká: „Každý, kdo uvěří, bude spasen.“ „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“ Jak přijímáš Ježíšovu cestu k věčnému životu?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

5. DEN – SVATOST JE ZÁKLADNÍ DĚDICTVÍ SYNŮ BOŽÍCH.

Svatost spočívá v naplnění vůle Otcovy za všech okolností života. Je to královská cesta, kterou nám ukázal sám Ježíš. Mladí, „buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 8,48) Nebojte se být svatými. Leťte do vysokých výšek, buďte mezi těmi, kteří míří k hodnotám hodných Božích dětí. Oslavujte Boha svým životem.
- Co pro tebe znamená Boží vůle? Jak ji poznáváš a žiješ?
- Nikdo ještě nedosáhl svatosti, pokud říkal: „Chtěl bych …“ Zaznívá ve tvém životě jasné rozhodné: „Chci být svatý?“
- Jak si představuješ svatost mladého člověka? Je dnes ještě možná?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

6. DEN – DĚDICTVÍ BOŽÍCH SYNŮ PŘINÁŠÍ BRATRSKOU LÁSKU PO PŘÍKLADU JEŽÍŠE.

„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12) Když vzýváme Boha jako Otce, není možné nevidět v každém člověku bratra, který má právo na naši lásku. Jak velká je možnost nasazení Božích dětí: pracovat pro budování bratrského soužití mezi všemi lidmi. Není to právě to, co svět dnes potřebuje? Uvnitř národů je silně zakořeněno přání jednoty, která boří zdi lhostejnosti a nenávisti. Na vás, mladé, připadá velký úkol: vybudovat spravedlivější a zodpovědnější společnost.
- Jak miluje Ježíš? Najdi si několik příkladů Jeho lásky v evangeliu.
- Máš někoho, s kým si nerozumíš? V duchu se postav před tohoto člověka a řekni si větu Ježíše: „Jako jsem já miloval vás.“
- Jsi bohatý na lásku?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

7. DEN – SVOBODA JE SOUČÁSTÍ DĚDICTVÍ.

Další výsadou dětí Božích je svoboda. Je to dar, který Stvořitel vložil do našich rukou. Je to dar, který je třeba správně užívat. Kolik nesprávných forem svobody vede do otroctví! Je třeba se varovat všech forem svobody jen zdánlivé, všech forem svobody povrchní a jednostranné, která neobsahuje celou pravdu o člověku a světu. Také dnes nám Ježíš říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6)
- Jak chápeš svobodu, kterou nám Ježíš získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním?
– Snažíš se poznávat pravdu, která osvobozuje? Jak a jak často?
- Vypros si milost k hlásání pravdy celému světu.
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

8. DEN – KDE JE DUCH PÁNĚ, TAM JE SVOBODA.

Osvobození uskutečněné Kristem je osvobození od hříchu, který je kořenem veškerého otroctví lidí. „Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.“ (Řím 6,17-18) Svoboda je dar a zároveň úkol každého křesťana: Pamatujte si: „Nepřijali jste ducha otroctví.“ (Řím 8,17) „Kde je Duch Páně, tam je i svoboda.“ (2 Kor. 3,17) Tato věta dává odpověď na otázku hledání svobody a ukazuje na cestu ke zralému lidství.
- Hřích se staví proti Bohu tím, že říká „Ne, nechci.“ Když je Bůh tvým Otcem, dokážeš zaujmout jasný postoj „Ne“ ke hříchu, ale i všemu, co k němu vede?
- Co máš častěji před očima a na co častěji myslíš; na zlo nebo na dobro – Boha?
– Pomáháš druhým z otroctví hříchu?
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

 

9. DEN – DĚDICTVÍ BOŽÍCH SYNŮ PŘIJMĚTE S VDĚČNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ.

Jak veliké a náročné je dědictví synů Božích, k němuž jste povoláni. Přijměte je s vděčností a odpovědností. Nepromrhejte je! Mějte odvahu žít je každý den a oznamte ho jiným. Pak se svět bude stále více stávat jedinou velikou rodinou Božích dětí. Na cestu Božího dětství se vydáváme a o doprovázení prosíme tu, která byla naplněna Duchem Svatým. Skrze tohoto Ducha Svatého se stává plodnou – porodila Mesiáše. Ducha svatého spolu s apoštoly a uprostřed nich vyprošuje církvi, kterou Ježíš založil. Nebojme se svěřit svůj život do jejích rukou, neboť ona má možnost nejlépe hlídat dědictví Božích dětí.
 

Tags: