IROP: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Logo IROP a MMR

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Projekt:

Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

 

Reg. číslo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004569

Doba realizace:

do 30/09/2020

Dotace:

Integrovaný regionální operační program

Celkové náklady projektu:

70,9 mil. Kč

Dotace EU:

67,3 mil. Kč

Vlastní zdroje žadatele

3,6 mil. Kč

 

 

Popis projektu:

Projekt řeší sanaci poškozených a zničených částí památky (např. nahrazení napadených částí krovu totožnou konstrukcí a materiálem, obnovu dožilých výplní otvorů, opravy fasád, opravu střechy, restaurování kamenných a kovaných součástí fasád a dalších poškozených konstrukcí) včetně preventivních opatření, aby nedocházelo k opětovné degradaci. Projekt se týká kompletně celého exteriéru kostela, gotické křížové chodby, rajského dvora včetně úpravy souvisejícího prostranství za kostelem a také interiéru kostela (kompletní nové elektroinstalace, doplnění osvětlení, výmalba, restaurování lavic, oprav varhan, přednášková místnost, hygienické zázemí)

Cíle projektu:

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem 3.1. posílení ochrany specifické části nemovitého kulturního dědictví, kterou je mimořádně cenná sakrální architektura kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku a přiléhajícími prostorami křížové chodby, která v sobě uchovává části z různých historických vývojových etap (především z gotické a barokní fáze). Ochrana a zabezpečení dobrého stavu této specifické a mimořádné památky významným způsobem přispěje k zachování jednoho z umělecko-historicky vysoce ceněných objektů. Součástí projektu jsou také opatření pro lepší prezentaci a zpřístupnění této památky