Maria je naše matka

Evangelizační působení církve má mariánský styl. Neboť pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „mocné sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“, je tatáž, která zajišťuje domácí teplo našemu hledání spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává „všechno v srdci a rozvažuje o tom“. Maria dovede rozpoznávat stopy Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají nepostřehnutelné. Kontempluje tajemství Boha ve světě, v dějinách a v každodenním životě každého člověka a všech lidí. Ona je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také naší pohotovou Paní, která „ve spěchu“  opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým. Tato dynamika spravedlnosti a něhy, kontemplace a cesty k druhým je tím, co z ní činí ekleziální vzor evangelizace. Prosme ji, ať nám svou mateřskou modlitbou pomáhá, aby se církev stávala domovem pro mnohé, matkou pro všechny národy a aby umožnila zrod nového světa. Sám Vzkříšený nám říká svou mocí, která nás naplňuje důvěrou a tou nejpevnější na­dějí: „Hle – všechno tvořím nové!“. Spolu s Marií s důvěrou kráčejme vstříc tomuto příslibu a řekněme jí:
Panno a Matko Maria, tys pohnuta Duchem přijala Slovo života v hloubi své pokorné víry, zcela oddána Věčnému. Pomáhej nám vyslovovat naše „ano“ v mimořádně naléhavých potřebách, aby jimi zněla Ježíšova dobrá zvěst. Tys, naplněna Kristovou přítomností,
přinesla radost Janu Křtiteli
a on zaplesal v lůně své matky. Tys propukla v jásot a opěvovala Pánovy divy. Tys neochvějně zůstala stát pod křížem s nezlomnou vírou a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení, shromáždila jsi učedníky v očekávání Ducha, aby se zrodila evangelizující církev. Vypros nám nyní novou horlivost vzkříšených, abychom všem nesli evangelium života, který přemáhá smrt. Dej nám svatou odvahu hledat nové cesty, aby se všem dostalo daru krásy, která nevadne. Ty, Panno naslouchání a kontemplace, Matko lásky, Nevěsto věčné svatby, přimlouvej se za církev, jejíž jsi nejčistší ikonou, aby se nikdy neuzavřela a nikdy nezastavila ve svém nadšení pro budování Království. Hvězdo nové evangelizace, pomáhej nám vydávat zářivé svědectví společenství služby, vroucí a velkodušné víry, spravedlnosti a lásky k chudým, aby radost evangelia dospěla až na kraj světa a žádná periferie nebyla beze světla. Matko živého evangelia, prameni radosti pro maličké, oroduj za nás. Amen. Aleluja.

 

Tags: