Provázej mne, vlídné Světlo

Hřbuitov ve Fulneku

Provázej mne, vlídné Světlo,
tmou, která mne svírá -
ty mne provázej!

Noc temná je, domov vzdálený,
však ty mne provázej!
Veď mé kroky,
já neprosím, abych viděl do dálav -
osviť však první krok.
Dřív nebylo to,
dřív neprosil jsem tě o doprovod.
Rád měl jsem v rukou své volby
a cest svých běh.

Avšak nyní – ty mne provázej.
Rád měl jsem oslnivé dny,
však se strachem vládla jim pýcha -
ta léta jsou pryč.
Tvá moc již dlouho mi žehná
a vím, že stále mne provází
přes mé pustiny, močály,
řeky i útesy,
až dokud noc nepomine.
Než k ránu spatřím úsměv andělů,
které jsem kdysi miloval
a na chvíli ztratil.

Amen.

Modlitba za zemřelé

Svatí Boží přátelé ať tě doprovodí.
Andělé Páně ať ti vyjdou naproti a přijmou tě mezi sebe. 
A Představí tě před trůnem Nejvyššího. 
Kéž tě přijme Kristus, který tě zavolal. 
Kéž tě andělé k němu dovedou. 
A představí tě před trůnem Nejvyššího. 
Ať ti dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať ti svítí. 
Kéž tě andělé k němu dovedou. 
A představí tě před trůnem Nejvyššího. 
Modleme se: Do tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (sestru) N, 
neboť věříme, že žije, i když zemřel(a) a prosíme tě: 
ať mu(jí) všechno, čím se v lidské slabosti provinil(a), tvá milosrdná láska odpustí. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.