Svátosti

KŘEST

O křest dítěte (do sedmi let života) žádají rodiče. Příprava rodičů před křtem dítěte trvá kolem šesti týdnů. Na setkání je třeba donést rodný list dítěte a křestní listy kmotrů. Křest dětí se uděluje ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ta je dána místem trvalého bydliště. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. V případě křtu dospělého nebo dítěte staršího sedmi let trvá příprava minimálně dva roky.

 

 

 

BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování byla udělena v naší farnosti naposledy v roce 2013, předpokládaná příští příprava bude za dva roky.

 

 

 

EUCHARISTIE

Eucharistii slavíme každý den kromě pondělka podle ohlášení, nemocní mohou přijímat svátost oltářní na požádání doma.
Příprava k prvnímu svatému přijímání probíhá každý rok v rámci výuky náboženství žáků třetí třídy základní školy. V případě starších dětí je nutná domluva s knězem.

 

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem každé mše svaté a v případě zájmu i v pátek po mši svaté tak dlouho, dokud budou zájemci. Je také možné domluvit si individuální zpověď v jiném termínu.

 

 

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Svátost manželství si snoubenci navzájem udělují tím, že dobrovolně vyjádří svůj souhlas, který je obsažen v manželském slibu. Kněz jménem církve souhlas přijímá a uděluje požehnání. Požádat o to mohou nejpozději tři měsíce před plánovaným sňatkem ty páry, z nichž alespoň jeden patří do farnosti. Zájemci jsou povinni absolvovat čtyřtýdenní kurz předmanželské přípravy, který se koná v Novém Jičíně, a také přípravu s knězem.

 

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Uděluje ji kněz na přání zájemce nebo vyzvání nejbližších. Hromadně se uděluje u příležitosti Světového dne nemocných 11.2. ve farním kostele ve Fulneku.

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak když se nemoc zhorší. Také je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací), je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění. Ale svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných zbytečně oddalovat.

Jaké jsou účinky pomazání nemocných? – spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením – vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci – odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti smíření – uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše – připravuje na přechod do věčného života 

 

 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

V případě zájmu o přijetí svátosti kněžství se kontaktujte s o. Pawłem Pruszyńskim SAC, tel. 731604365.