NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

(pro soukromou pobožnost)

Verze pro tisk ke stažení (pdf).

 

1.den

Modleme se za celé lidstvo

 

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou máme v tvou nekonečnou dobrotu: přijmi nás všechny do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky! Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem i Duchem svatým.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na celé lidstvo a především na ubohé hříšníky: jejich jedinou nadějí je nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: pro jeho bolestné utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom všichni společně na věky oslavovali tvou všemohoucnost.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

2.den

Modleme se za duchovenstvo, jehož prostřednictvím stéká na lidstvo milosrdenství Boží

 

Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází všechno dobré, rozmnož milosti v duších svých kněží, řeholníků a řeholnic, aby důstojně a úspěšně plnili své povinnosti na tvé vinici a všechny ostatní povzbuzovali slovem i příkladem k náležitému uctíváni tvého milosrdenství na věky.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na zástup dělníků na své vinici – na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: obdař je silou svého požehnání a uděl jim více svého světla, aby mohli dobře vést ostatní po cestách spásy a zprostředkovat jim Tvé milosrdenství.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

3.den

Modleme se za všechny křesťany

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který hojně uděluješ své milosti všem z pokladu Božího milosrdenství, vezmi všechny své věrné křesťany do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky. Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem a Duchem svatým.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na věrné duše jako na milované dědictví Tvého Syna, pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou ochranou, aby nikdy neztratily tvou lásku a poklad svaté víry, ale aby se všemi zástupy andělů a svatých oslavovaly tvé nesmírné milosrdenství na věky.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

4. den

Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi světlem celého světa, vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce pohany a nevěřící, kteří tě ještě neznají: nechť paprsky tvé milosti je osvítí, aby i oni spolu s námi oslavovali dobrodiní tvého milosrdenství na věky.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, kteří ještě neznají nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: přitáhni je do světla Evangelia, aby pochopili, jak velkým štěstím je milovat tebe a oslavovat tvé milosrdenství na věky.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

5. den

Modleme se za ty, kteří zůstávají mimo Církev, aby se vrátili k jednotě s Církví

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama a neodmítáš světlo těm, kteří tě o to pokorně prosí: vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše těch, kteří zůstávají mimo Církev, a přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví, aby spolu s námi velebili hojnost tvého milosrdenství na věky.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše těch, kteří zůstávají mimo Kristův ovčinec: nehleď na jejich slabost, ale na lásku a horké utrpení svého Syna, před nímž On tak vroucně tě prosil, aby všichni byli jedno (Jan 17, 21) – učiň, aby se co nejrychleji vrátili k tvé jednotě a spolu s námi oslavovali tvé milosrdenství na věky.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

6. den

Modleme se za děti

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše dětí i těch, kteří se po vzoru dětí stali tichými a pokornými, uvádějí nebe v nadšení a jsou vonnou kytičkou před trůnem nebeského Otce. Učiň, aby stále přebývali v tvém Srdci a neustále velebili Boží milosrdenství.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše dětí i na duše všech tichých a pokorných, kteří se nejvíce podobají tvému Synu a vůní svých ctností se povznášejí k tvému trůnu, Otče milosrdenství: prosíme tě pro lásku a zalíbení, které máš v těch duších, požehnej celému světu, abychom všichni spolu vzdávali stále čest tvému milosrdenství.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

7. den

Modleme se za ctitele milosrdenství Božího

 

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je Láska sama, vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše, které obzvláště ctí a oslavují velikost Božího milosrdenství, zahrň je stále větším milosrdenstvím a podpírej je milostí vytrvalosti, statečnosti a trpělivosti.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše, které obzvláště oslavují a uctívají tvou největší vlastnost, to je bezedné tvé milosrdenství, jejichž ústa jsou plna hymnu tvé chvály a ruce plné skutku milosrdenství k bližním: pokorně tě prosíme, abys jim především prokázal stále větší milosrdenství podle důvěry, kterou v tebe skládají, na základě tvého slibu, že je budeš chránit jako svou čest, vždycky, a zvláště v hodinu smrti.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

8. den

Modleme se za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spravedlnosti

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Buďte milosrdní, jako i váš Otec je milosrdný.“ (Lk 6,36), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše v očistci.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše v očistci a pro bolestné utrpení Krista Pána a pro hořkost, kterou bylo naplněno jeho Nejsvětější Srdce, ukaž jim své milosrdenství. Pokorně tě prosíme, abys na ně hleděl jen skrze rány svého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, jehož milosrdenství převyšuje spravedlnost.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

9.den

Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech

 

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama, přiveď do svatyně nejmilosrdnějšího Srdce všechny vlažné duše. Ponoř je do ohně své čisté lásky a rozehřej znovu jejich srdce svou horlivostí, aby i ony chválily tvé nevyčerpatelné milosrdenství.

 

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na vlažné duše. Pokorně tě prosíme pro hořké utrpení tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista a pro jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, zapal je novou horlivostí pro tvou slávu a vlej do jejich srdce opravdovou lásku, aby v ní vydávaly svědectví skutky milosrdenství zde na zemi a chválily tvé milosrdenství na věky.

Amen.

 

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství

 

Střelná modlitba:
Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti!

 

Verze pro tisk ke stažení (pdf).

Tags: