Novéna k Duchu svatému

Schéma modlitby:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

* Prosba za dary a plody Ducha svatého z příslušného dne

* Desátek slavného růžence, „který nám Ducha svatého seslal“

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám

tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho pána. Amen.

 

 

Pátek – 1. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar moudrosti, abych Tě lépe poznával

Sobota – 2. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar rozumu, abych lépe pochopil tajemství víry

Neděle – 3. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar umění, abych dokázal podle té víry žít

Pondělí – 4. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar rady, abych ve všem hledal Tvou vůli

Úterý – 5. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar statečnosti, aby mě žádný strach na této zemi od Tebe neodloučil

Středa – 6. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar zbožnosti, abych vždy sloužil Tobě jako syn Otci

Čtvrtek – 7. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě o dar bázně Boží, abych se bál hřešit a Tebe urážet.

Pátek – 8. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě za Tvé plody – lásku, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost

Sobota – 9. den noveny

Duchu svatý, prosím Tě za Tvé plody  - dobrotu, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistotu.