Postřehy z pouti

Vážený otče Pawle, vážený otče Jozefe, milí fulnečtí farníci a poutníci!

Dne  8. 5. 2015 na mariánský svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jsme absolvovali farní poutní zájezd do Kostelního Vydří, Nové Říše a města Slavonice. Dovolte mi, abych Vám sdělil své postřehy.

První naše zastavení bylo na KARMELU v Kostelním Vydří, místo, které je promodlené karmelitány a poutníky více než 300 let. Je pod ochranou Panny Marie Karmelské, starozákonního proroka Eliáše a svatých Karmelu.

Zde je zapotřebí připomenout zejména Svatou Terezii z Avily­‑učitelku církve, od jejíhož narození letos uplynulo 500 let, Svatého Jana od Kříže­‑učitele církve, Svatou Terezii z Lisieux a Svatou Terezii Benediktu od Kříže­‑Editu Steinovou, spolupatronku Evropy, která byla zavražděna nacisty v koncentračním táboře v Osvětimi v roce 1942. Zajímavosti je, že během 1. světové války působila jako ošetřovatelka v lazaretu v Hranicích na Moravě.

Kostel PM Karmelské - interierNa KARMELU nás přivítal otec převor Jeroným Josef Ertelt, fulnecký rodák a slavili jsme mši svatou. V prvním čtení ze Starého zákona královna Ester předstupuje před perského krále a přimlouvá se za vyvolený národ, v tomto činu můžeme vidět sílu přímluvné modlitby i v dnešní době. Toto věděla i karmelitánka Svatá Terezie Benedikta od Kříže, která se obětovala za usmíření mezi Židy a křesťany a mezi Židy a Němci.

Na tomto místě si můžeme připomenout její slova: „Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje nebo ne. Dobrý pastýř tiše putuje po zemi. Tu a tam vytáhne z hluboké propasti ovečku a ukryje ji ve svém srdci… Ale na nebesích u trůnu milosti se Matka ustavičně přimlouvá za svůj národ.“

V promluvě otec Jozef zdůraznil, že náš život je pouť, všichni jsme poutníci na této zemi a směřujme do Božího království a také důležitost víry­‑ bez víry nezmůžeme nic, s vírou vše. Pak následovala mariánská pobožnost s tradiční Litanii Loretánskou a s poutním požehnáním.

 

Druhé zastavení bylo v premonstrátském klášteře v Nové Říši s více než 800 letou historií. Zde jsme byli seznámení s působením tohoto řádu na duchovní, kulturní a hospodářský rozvoj kraje. Duchovní síla tohoto řádu vychází z učení Svatého Augustina, kterého si připomínáme i ve Fulneku a Svatého Norberta.

 

 

Důležitý je mariánský a petropavlovský kult, který jsme si připomněli v krátké modlitbě, v mariánské písní a v papežské hymně. Tento klášter byl těžce zasažen nacistickou perzekucí na základě českého udání. V roce 1942 v době heydrichiády bylo osm řeholníku zatčeno a pět z nich zavražděno v Osvětimi. Další těžké utrpení přišlo v českých komunistických lágrech padesátých let. Z duchovního hlediska je krev mučedníků semenem nových křesťanů. Po roce 1989 zde postupně dochází k plné obnově řeholního života.

 

 

 

 

V odpoledních hodinách naše putování směřovalo do města Slavonice na česko­‑moravsko­‑rakouském pomezí, do nejzápadnější části Brněnské diecéze, do oblasti České Kanady. Po obědě jsme navštívili Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme se modlili Korunku k Božímu milosrdenství a pak naše slavonická pouť měla překvapující závěr – Kostel Božího Těla, nejstarší eucharistické poutní místo na severu od Alp ze 13. století, místo, kde se stal eucharistický zázrak. V této době byl farní kostel vyloupen a eucharistie pohozena u cesty mezi kameny. Již o rok později lidé postavili na tomto místě svatyni, kde odprošovali za neúctu ke svátostnému Ježíši. Jeho eucharistické poselství promlouvá i k současné generaci. Návštěvu tohoto kostela můžeme vnímat v rámci slavení Národního eucharistického kongresu, který se uskuteční na podzim v Brně.

Farní pouť byla od počátku až do konce výborně organizačně zajištěna po stránce duchovní, kulturní i společenské. Poděkování patří otci Jozefovi i všem organizátorům. Během poutě jsem velmi intenzivně vnímal otevřené, srdečné, radostné a pokojné vztahy mezi poutníky naplněné živou vírou, naději a láskou. Desetileté duchovní vedení fulnecké farnosti pallotiny sklízí plody.

Během poutě jsme měli možnost pozvednout svůj pohled k nebi a uvědomit si tajemné přeskakování jisker mezi Bohem a člověkem, kdy Boží nabídkou je pokoj v duši a lidskou odpovědi je víra.

Svatá Maria, průvodkyně na cestách, oroduj za nás

Svatý Vincenci Palloti, oroduj za nás

Svatá Faustyno, oroduj za nás

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás

Všichni Svatí a Světice Boží, orodujte za nás

Všichni naši andělé strážní, orodujte za nás

 

Poutník Stanislav Štencel

L. P.9.5.2015

Tags: