K zamyšlení: Strach z Boží přítomnosti

Ježíš jde po voděAčkoliv evangelista zmiňuje, že při plavbě učedníků na druhý břeh jejich lodí zmítaly vlny, protože vanul vítr proti nim, tentokrát neuvádí, že by učedníci měli z větru nebo z vlnobití strach, jak tomu bylo v jiné podobné situaci (viz Mt 8,23-27). V této perikopě učedníci projevují zděšení a strach teprve tehdy, když vidí, že po moři k nim někdo kráčí. Nepřipomíná snad jejich reakce Adamův postoj vůči Stvořiteli? Na Hospodinovu otázku: „Kde jsi?“ Adam odpovídá: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se...“ (viz Gn 3,9-10). Zděšení a strach učedníků na lodi ilustruje paradoxní situaci všech Adamových synů. Člověk se bojí Boží přítomnosti. Bůh se však nebojí lidské samoty. Je pozoruhodné, jak evangelista zdůrazňuje, že Ježíš vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Aby nám tento detail neunikl, ještě jednou zopakuje: „Nastal už večer, a byl tam sám.“ Není zapotřebí připomínat, že tato Ježíšova samota na hoře je naplněna přítomností nebeského Otce. Zároveň je ale pravdou, že lidská samota Božího Syna není hra ani přetvářka. Naopak, on jediný sestoupí až na dno lidské samoty, aby definitivně uzdravil všechny lidské syny z chronického strachu z Boží přítomnosti. A proto Ježíšovo ujištění „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ nepředstavuje jalové poplácání po rameni, které je sice zdvořilé a milé, ale v podstatě bezvýznamné. Ježíšovo „To jsem já, nebojte se!“ je ujištěním všemohoucího Boha, který nikdy neopouští své stvoření. Jistota Božího „Já jsem!“ je tak pevná, že je dokonce obsahem jména, jímž se Hospodin představuje svému lidu (viz Ex 3,14). Je to jediná pevná půda pod nohama, na niž lze vykročit a jít.

Tags: