Novéna k⁠ svatému Josefovi - den čtvrtý

4. DEN – 13 března

 

Ochránce chudých

 

Úvaha

Svatá Rodina se⁠ počítala mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že⁠ nemůže Kristu zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v⁠ takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že⁠ svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a pečlivý když šlo o⁠ dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou úlohu a čestnou povinnost.

 

MODLITBA

Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za⁠ svoji bídu, bez reptání jsi žil ve⁠ shodě s⁠ Boží vůlí. Posiluj v⁠ našich srdcích živou víru, že⁠ Bůh nikdy neopustí ty, kteří v⁠ něho doufají a věrně mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kteří trpí nedostatkem. A⁠ těm, kteří jsou ochotni pomáhat chudým rodinám duchovně i⁠ hmotně a dělí se⁠ o⁠ svůj majetek, ať Bůh dá štěstí v⁠ životě a bohatou odměnu ve⁠ věčnosti. Amen.

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Svatý Josefe, ochránce chudých, oroduj za⁠ nás!

Tags: