Novéna k⁠ svatému Josefovi - den sedmý

7. DEN – 16 března

 

Věrně v⁠ Boha doufající

 

Úvaha

V⁠ životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v⁠ Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do⁠ svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do⁠ Egypta, z⁠ vůle Boží se⁠ vrací do⁠ Nazareta. S⁠ bolestí v⁠ srdci hledá Ježíše během poutě do⁠ Jeruzaléma. V⁠ duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že⁠ vše, co je mu uložené vykonat, je z⁠ jeho vůle.

Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve⁠ zbožné důvěře v⁠ Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá, nebo důvěru v⁠ Boha ztratili v⁠ životních zkouškách.

 

MODLITBA

Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem v⁠ přijímání vůle Boží ve⁠ všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na⁠ zřeteli. Přebýval jsi, svatý Josefe, v⁠ blízkosti Ježíše a Marie ve⁠ své všední každodennosti. Při svém rozhodování ses vždy řídil Boží vůlí, a doufal jsi v⁠ hlas, který vycházel z⁠ hloubi tvého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v⁠ pozemském životě a obrací je k⁠ životu věčnému. Amen.

 

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Svatý Josefe, věrně doufající v Boha, oroduj za⁠ nás!

Tags: