Informace k projektu Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s částí kláštera

IROP: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Projekt řeší sanaci poškozených a zničených částí památky (např. nahrazení napadených částí krovu totožnou konstrukcí a materiálem, obnovu dožilých výplní otvorů, opravy fasád, opravu střechy, restaurování kamenných a kovaných součástí fasád a dalších poškozených konstrukcí) včetně preventivních opatření, aby nedocházelo k opětovné degradaci. Projekt se týká kompletně celého exteriéru kostela, gotické křížové chodby, rajského dvora včetně úpravy souvisejícího prostranství za kostelem a také interiéru kostela (kompletní nové elektroinstalace, doplnění osvětlení, výmalba, restaurování lavic, oprav varhan, přednášková místnost, hygienické zázemí)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Subscribe to Front page feed