Informace k projektu Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s částí kláštera

Město Fulnek podporuje revitalizaci

Ministerstvo kultury ČR

poskytlo městu Fulnek pro rok 2019 státní finanční podporu v Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu nemovité kulturní památky v Městské památkové zóně Fulnek

 

1 590 000 Kč

 

Město Fulnek rozhodlo tuto účelovou dotaci přidělit na provedení zrestaurování kamenných prvků čelní fasády Kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

 

V neděli 19. května byla odsloužena v chrámu Nejsvětější Trojice poslední mše svatá.

Následující den byla stavba předána stavební firmě a kostel bude pro veřejnost uzavřen zhruba do konce září r. 2020.

Opravy se dotknou celého kostela: střechy a krovů, fasády, elektroinstalace, obnovy křížové chodby a rajského dvora, budou restaurovány varhany a lavice.

IROP: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Projekt řeší sanaci poškozených a zničených částí památky (např. nahrazení napadených částí krovu totožnou konstrukcí a materiálem, obnovu dožilých výplní otvorů, opravy fasád, opravu střechy, restaurování kamenných a kovaných součástí fasád a dalších poškozených konstrukcí) včetně preventivních opatření, aby nedocházelo k opětovné degradaci. Projekt se týká kompletně celého exteriéru kostela, gotické křížové chodby, rajského dvora včetně úpravy souvisejícího prostranství za kostelem a také interiéru kostela (kompletní nové elektroinstalace, doplnění osvětlení, výmalba, restaurování lavic, oprav varhan, přednášková místnost, hygienické zázemí)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Subscribe to Front page feed