Svátosti

Křest

„Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem.“ (KKC)

Svátost křtu malých dětí (do 7 let) se v naší farnosti uděluje nejčastěji při nedělních bohoslužbách. Je však nutná příprava, proto se obraťte nejdříve na jednoho z místních kněží. Malé děti se křtí na víru rodičů, proto je důležité, aby alespoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu. Na setkání je třeba donést rodný list dítěte a křestní listy kmotrů. Křest dětí se uděluje ve vlastní farnosti, dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas duchovního správce vlastní farnosti. V případě křtu dospělého nebo dítěte staršího sedmi let trvá příprava alespoň jeden rok. Dospělí jsou pokřtěni většinou o Velikonocích.

Biřmování

Svátost biřmování je potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť svátost biřmování pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého.“ (KKC)

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za několik let. Biřmovanec prochází přípravou a poté přijímá „pečeť darů Ducha svatého“ z rukou biskupa.

Eucharistie – svaté přijímání

Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. Vždyť „nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka.“ (KKC)

Středem slavení eucharistie (mše svaté) je svaté přijímání.  Eucharistii slavíme v kostelích naší farnosti každý den kromě pondělka podle ohlášení, nemocní mohou přijímat svátost oltářní na požádání doma. Příprava k prvnímu svatému přijímání probíhá každý rok v rámci výuky náboženství žáků třetí třídy základní školy. V případě starších dětí je nutná domluva s knězem.

Svátost smíření

Apoštol Jan říká: „Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.“ (1 Jan 1,8)

V naší farnosti kněz zpovídá zpravidla půl hodiny přede mší svatou. Před většími svátky je předem vyhlášen delší čas určený ke zpovědi, pozváni jsou kněží z okolních farností. Samozřejmostí je ale možnost domluvit si zpověď také individuálně. Neváhejte využít kontakty na naše kněze.

Svátost manželství

„V křesťanském manželství jsou manželé zvláštní svátostí posíleni a jakoby posvěceni pro povinnosti a důstojnost svého stavu“. (KKC)

Svátost manželství si snoubenci navzájem udělují tím, že dobrovolně vyjádří svůj souhlas, který je obsažen v manželském slibu. Kněz jménem církve souhlas přijímá a uděluje požehnání. Požádat o to mohou nejpozději tři měsíce před plánovaným sňatkem ty páry, z nichž alespoň jeden patří do naší farnosti. Zájemci by měli absolvovat čtyřtýdenní kurz předmanželské přípravy a také přípravu s knězem.

Svátost pomazání nemocných

„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je.“ (KKC)

Svátost pomazání nemocných uděluje kněz na přání zájemce nebo pozvání nejbližších. Hromadně se uděluje u příležitosti Světového dne nemocných 11. února. Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě. Kněží také pravidelně nemocné naší farnosti navštěvují.

Svátost kněžství

„Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby.“ (KKC)

Bible učí, že kněžství nikdo nemůže vybrat sám pro sebe (Židům 5, 1-4). Je to nezávislý Boží dar, důsledek uslyšeného hlasu a pozitivní odpovědi na Boží vůli. Bližší informace zájemcům ochotně poskytnou místní kněží.

Poznámka: KKC: Katechismus katolické církve