články

Svátek sv. Vincence Pallottiho

Zveme na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho, které povede P. Wojciech Zubkowicz SAC, šéfredaktor časopisu Apoštol Božího milosrdenství.

Program:

Pátek 17.1. - 18:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Sobota 18.1. - 14:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Neděle - při mši svaté budeme ve všech kostelích naší farnosti prožívat slavnost sv. Vincence Pallottiho.

Tags: 

Obřady štědrovečerní večeře v rodině

„Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost.“

(Papež František, Evangelii gaudium)

*****

Pokoj a radost o vánocích, Boží požehnání v roce 2014 přejí

Otec Pawel a Otec Slavomír

*****

Tags: 

Vánoční pořad bohoslužeb

24.12.   Fulnek 16:30 a 22:00
25.12.   nedělní pořad bohoslužeb
26.12.   nedělní pořad bohoslužeb
31.12. Fulnek 15:30
31.12. Jerlochovice   23:00
1.1.   nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Vánoční svátost smíření

Vrchy 16.12. 16:00
Stachovice 17.12. 16:00 a po mši svaté
Děrné 18.12. 16:00 a po mši svaté
Lukavec 19.12. 16:00 a po mši svaté
Fulnek 22.12. 15:00
Tags: 

Vyučování náboženství ve Fulneku - školní rok 2013/2014

Pozor změna!

Vyučování náboženství ve Fulneku ve školním roce 2013 / 2014 bude probíhat na faře.

Nebezpečí okultismu

Prováděli své syny a dcery ohněm, obírali se věštěním a hadačstvím a propůjčovali se k činům, které jsou zlé v Hospodinových očích, a tak ho uráželi. 2. Královská 17,17

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství „Rodina sv. Josefa“, prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami – jóga, esoterika, kyvadélko, paranormální praktiky. Díky Bohu však zažil také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví.

Tags: 

Abrahám věřil, a proto šel obětovat Izáka … (Žd 11,17)

Ikona Obětování Izáka zobrazuje jednu z nejdůležitějších nocí v dějinách spásy – noc, kdy se na zemi objevila víra. Bůh viděl pokušení, které na Abraháma přicházelo 25 let po jeho prvním povolání, kdy přešel od modlářského způsobu života k uctívání jediného Boha. Abrahám nyní měl znovu sklon vrátit se tam, kde byl na začátku – hledat štěstí mimo Boha, tentokrát ve svém synu. Proto jej Bůh (z lásky k němu) – podruhé povolává slovy: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj…“ (Gn 22, 2)

Tags: 

Sv. Eliáš

Narodil se v 9. století před Kristem, pocházel z přistěhovalců gileádských. Jako přistěhovalec byl bez domovského práva, patřil k bezprávné a nejchudší části lidu. Na jeho životě vidíme, že žádné postavení Bohu nepřekáží ve vyvolení a zapojení člověka do úkolu, který od něj potřebuje splnit, pro který mu dává milost. Písmo svaté ho představuje jako proroka mimořádně omilostněného a pohybujícího se stále v Boží přítomnosti. Prorok nese vyznavačské jméno: „Mým Bohem je Hospodin“.

Připomeňme si jednu epizodu z prorokova života:

Marie Magdalská: „Pane, řekni mi jménem a já půjdu tam, kde je Tvé srdce“

Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on.

Tags: 

Přijď království tvé…

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mat 6, 33)

Celé evangelium je revolucí. Žádné Ježíšovo slovo se nepodobá lidskému způsobu vyjadřování. Ani toto: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno (nezbytné k uspokojení životních potřeb) vám bude přidáno.“

Tags: 

Pages

Subscribe to články