články

Vánoční svátost smíření

Stachovice úterý 15.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Děrné středa 16.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Lukavec čtvrtek 17.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Fulnek neděle 20.12. 15:00–17:00
Vrchy pondělí 21.12. 17:00
Tags: 

Farní kalendář 2016

8.1. Tříkrálová sbírka Děrné, Lukavec, Jerlochovice
9.1. Tříkrálová sbírka Fulnek, Stachovice
16.1. 1. farní ples
18. – 24.1 Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Tags: 

Nocleh pro Marii a Josefa

Letos v adventu už potřetí bychom si chtěli připomenout putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě. Ježíš se narodil ve chlévě, protože Marie a Josef nenašli nikoho, kdo by je pustil pod svou střechu. Na připomínku této události si po dobu adventní budeme posílat obraz Svaté rodiny a společně se v rodinách modlit. Chceme tím vyjádřit, že u nás by místo našli.

Tags: 

Přijďte pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují

Humanitární organizace ADRA hledá do nemocnice v Bílovci nové zájemce o dobrovolnickou službu. Školení nových dobrovolníku se uskuteční

 

2. 11 .2015 v  15,30 hod. v nemocnici Bílovci

 

Pro dobrovolnickou službu se nevyžaduji zvláštní znalosti a dovednosti. To podstatné je chtít pomáhat druhým lidem,kteří pomoc potřebují. Nemocnice v Bílovci spolupracuje s dobrovolníky od roku 2007 a vytváří pro tuto činnost dobré podmínky.

Přijďte se více dovědět o této činnosti. Bližší informace také získáte na

Tags: 

Dobrovolníci v bílovecké nemocnici

Dobrovolník – slovo, za kterým se skrývá opravdová člověčina. Člověk, který v době „něco za něco“poskytne nezištně a pravidelně svůj čas člověku v nemoci.
Možnosti a metody léčby nemocí jsou stále na vyšší a vyšší úrovni… stále však neumíme nahradit chybějící či nefunkční rodinné vztahy, léčit samotu, která někdy naše pacienty na oddělení následné péče bolí nejvíce.

Tags: 

K zamyšlení: Alergie na slova

Kdyby existovala alergie na slova, mezi nejsilnější alergeny by se bezpochyby počítalo slovo muset. Vždyť kdo zajásá nadšením, když slyší, že něco musí? Naopak. „Musíš“ v nás vzbuzuje většinou pouze odpor a nechuť. Nicméně se zdá, jakoby se v životě mnoha lidí víra a vztah k Bohu koncentrovaly právě do tohoto slovesa. Jak je možné, že dochází k takovému zkratu? Ano, i v evangeliu se objevuje toto slovo. Prolistujeme-li však všechny tři synoptická evangelia, nikde nenajdeme, že by byla Ježíšovým posluchačům někde adresována výzva „musíš“ nebo „musíte“.

Tags: 

K zamyšlení: „Slyšte mě, všichni, a pochopte!“

Je snadné ukázat prstem na farizeje a učitele Zákona, kteří se upnuli na pedantní zachovávání podrobných předpisů o rituální čistotě místo toho, aby věnovali pozornost mnohem důležitější čistotě, tj. mravní kvalitě myšlenek, slov a skutků. Této jejich chybě však předchází ještě jedna. Je sice méně nápadná, ale neméně závažná a dokonce ještě víc rozšířená.

Tags: 

K zamyšlení: Já jsem chléb života

Ježíš láme chlébReptající židé v evangeliu mají problém s tím, že ten úplně obyčejný Ježíš, Galilejec, kterého tak dobře znají, se označuje za chléb, za chléb živý, který sestoupil z nebe a je zdrojem věčného života. A jakoby to nestačilo, nárokuje si u svých posluchačů bezvýhradní odpověď víry.

Tags: 

K zamyšlení: Strach z Boží přítomnosti

Ježíš jde po voděAčkoliv evangelista zmiňuje, že při plavbě učedníků na druhý břeh jejich lodí zmítaly vlny, protože vanul vítr proti nim, tentokrát neuvádí, že by učedníci měli z větru nebo z vlnobití strach, jak tomu bylo v jiné podobné situaci (viz Mt 8,23-27). V této perikopě učedníci projevují zděšení a strach teprve tehdy, když vidí, že po moři k nim někdo kráčí.

Tags: 

K zamyšlení: Vyjít z paláců svého sobectví

Úryvku o nasycení zástupu pěti chleby a dvěma rybami bezprostředně předchází příběh o smrti Jana Křtitele. Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Že by evangelista nevěděl, jak začít, a proto zkusil nějak propojit dvě navzájem nesouvisející události? Jeho krátká úvodní poznámka nám ukazuje obrovský rozdíl mezi dvěma místy děje. Prvním je Herodův palác, druhým je poušť.

Tags: 

Pages

Subscribe to články