modlitby

NOVÉNA S P. RICHARDEM HENKESEM

pátek 6. září – sobota 14. září

Modlitba ke stažení v PDF (brožurka)

Během novény se modlíme každý den tyto modlitby:

 

BIBLICKÝ TEXT

ZNAMENÍ KŘÍŽE

 

22. ledna svátek sv. Vincence Pallotiho

Sv. Vincenci Pallotti, ze svého nebeského příbytku plného slávy, shlédni na nás.

Hledíme na tebe, neúnavného apoštola, a děkujeme Nejsvětější Trojici za to, že si tě vyvolila.

Neochvějně důvěřujme tvé starostlivosti a prosíme, abys žehnal tvé Dílo a naplň svým duchem všechny věřící, zvláště ty, kteří přijali apoštolskou práci.

Novena k Duchu Svatému

- Jaké místo ve tvém životě má Maria?
- Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch Svatý na Tebe sestoupí a moc Nejvyššího Tě zastíní. Porodíš Syna a dáš Mu jméno Emanuel.“ Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez „ale“. Jaké je to moje „Ano“?
- Spolu s Marií – desátkem růžence – se pomodli o Ducha Svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.
Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.
 

Tags: 

Novena k svatému Vincenci Pallottimu

Ke stažení: Verze PDF, verze ODT

Novena k svatému Vincenci Pallottimu

 

Schéma modlitby:

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

 

Modleme se:

Všemohoucí Bože, osvěť světlem víry a rozpal ohněm lásky naše srdce, abychom, jako společenství shromážděné u svatého Vincence Pallottiho, mohli s úctou chválit Tvůj majestát, přispět k budování Božího Království a sjednocení všech lidí u Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen

 

Prosba o trpělivost

Bože, daruj mi sílu přijmout věci, které nemohu změnit, 
odvahu změnit věci, které změnit mohu
a moudrost rozeznat jedny od druhých.

Žít den po dni, radovat se z každého okamžiku,
přijímat těžkosti jako cestu k pokoji.
Brát tak jako On, tento hříšný svět, jaký je,
ne takový, jaký bych jej chtěl mít.

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den devátý

9. DEN – 18 března

 

Přímluvce v⁠ nebi

 

Úvaha

Bůh svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné Matky na⁠ zemi, a hojně se⁠ mu odměnil za⁠ věrnou službu štěstím v⁠ nebi. My, kteří vzhlížíme k⁠ osobě tohoto svatého muže, jak ke⁠ svému vzoru zde na⁠ zemi, považujeme ho zároveň za⁠ svého přímluvce před Božím trůnem v⁠ nebi.

Obracíme se⁠ k⁠ němu s⁠ prosbou o⁠ pomoc, abychom byli schopni žít pokorně podle jeho příkladu, jednou také umírali v⁠ přítomnosti Ježíše a Marie a spolu s⁠ ním hleděli na⁠ tvář Boží.

Svěřujeme se⁠ vždy přímluvě svatého Josefa, zvlášť v⁠ různých potřebách a těžkých životních situacích.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den osmý

8. DEN – 17 března

 

Patron umírajících

 

Úvaha

Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v⁠ přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se⁠ staral o⁠ jejich bezpečnost. Namáhal se, abys jim zajistil náležité životní podmínky. Své povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě.

Nelze pochybovat, že⁠ Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku ke⁠ svému živiteli. O⁠ to víc ho svou péčí zahrnovali v⁠ závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečný se⁠ musel tehdy cítit svatý Josef, když mohl při svém smrtelném loži vidět tyto dvě nejsvětější Osoby!

Svěřme všechny, kteří se⁠ blíží ke⁠ konci svého života, umírající, a také hodinu své smrti přímluvě svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den sedmý

7. DEN – 16 března

 

Věrně v⁠ Boha doufající

 

Úvaha

V⁠ životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v⁠ Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do⁠ svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do⁠ Egypta, z⁠ vůle Boží se⁠ vrací do⁠ Nazareta. S⁠ bolestí v⁠ srdci hledá Ježíše během poutě do⁠ Jeruzaléma. V⁠ duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že⁠ vše, co je mu uložené vykonat, je z⁠ jeho vůle.

Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve⁠ zbožné důvěře v⁠ Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá, nebo důvěru v⁠ Boha ztratili v⁠ životních zkouškách.

 

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den šestý

6. DEN – 15 března

 

Příklad modlitby

 

Úvaha

Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se⁠ v⁠ jeho přítomnosti. Vědomí, že⁠ vše dělá pro Boha, když se⁠ stará o⁠ jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost. Tím více, že⁠ téměř na⁠ každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve⁠ svém životě přinášel. Žil s⁠ ním den za⁠ dnem, obstarával obživu a oděv tomu, na⁠ jehož čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se⁠ ho dotknout.

Modleme se, abychom tak, jako svatý Josef všechno konali v⁠ Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v⁠ hlubokém ponoření do⁠ modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

Tags: 

Pages

Subscribe to modlitby