modlitby

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den druhý

2. DEN – 11 března

 

Ochránce lidí bez domova

 

Úvaha

Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v⁠ Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do⁠ vůle Boží, plný živé důvěry v⁠ Boží Prozřetelnost.

Bez reptání snášel všechny potíže, které ho v⁠ životě potkaly.

Tags: 

Novéna k⁠ svatému Josefovi - den první

Krásné svědectví důvěry ke⁠ sv. Josefovi nám podává sv. Tereza od⁠ Ježíše:

Svatý Josef s Ježíškem (Guido Reni, 1635, zdroj wiki)Já si naopak zvolila za⁠ svého přímluvce a patrona sv. Josefa a svěřila jsem se⁠ mu s⁠ nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v⁠ nesnázi, do⁠ které jsem se⁠ dostala, a v⁠ mnoha jiných daleko těžších, v⁠ nichž šlo o⁠ mou čest a o⁠ spásu duše.

Tags: 

Novéna k Duchu svatému

Schéma modlitby:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

* Prosba za dary a plody Ducha svatého z příslušného dne

* Desátek slavného růžence, „který nám Ducha svatého seslal“

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

1.den: Modleme se za celé lidstvo

2.den: Modleme se za duchovenstvo, jehož prostřednictvím stéká na lidstvo milosrdenství Boží

3.den: Modleme se za všechny křesťany

4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství

5. den: Modleme se za ty, kteří zůstávají mimo Církev, aby se vrátili k jednotě s Církví

6. den: Modleme se za děti

7. den: Modleme se za ctitele milosrdenství Božího

8. den: Modleme se za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spravedlnosti

9.den: Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech

Střelná modlitba:
Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti!

 

Verze pro tisk ke stažení (pdf).

Tags: 

Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.

Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti.

Aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje.

Amen.

(Pro zobrazení celého článku klikněte na nadpis nebo na Číst dál)

Tags: 

Modlitba za letní diecézní setkání mládeže v Odrách

Drahý Otče, děkuji ti za tak úžasný dar víry, ze kterého se můžu radovat, poznávat a zakoušet Tvou nesmírnou lásku.

Veď k sobě stále více a více mladých lidí a zapal v nich touhu po pravdě.

Prosím, aby ses i skrze blížící se setkání mládeže v Odrách mohl dotknout mnoha srdcí, utvořil z nás dobré pastýře a svědky pro zbloudilé ovce.

Dej, abychom se jednou všichni v radostí setkali s Tebou v nebeském království.

Amen.

Tags: 

Modlitba sv. Jana Pavla II. za dary Ducha svatého

Denní modlitba:

Duchu svatý, prosím Tě:

- o dar moudrosti, abych Tě lépe poznával

- o dar rozumu, abych lépe pochopil tajemství víry

- o dar umění, abych dokázal podle té víry žít

- o dar rady, abych ve všem hledal Tvou vůli

- o dar statečnosti, aby mě žádný strach na této zemi od Tebe neodloučil

- o dar zbožnosti, abych vždy sloužil Tobě jako syn Otci

- o dar bázně Boží, abych se bál hřešit a Tebe urážet.

Amen.

Tags: 

Novena k Narození Páně

17. prosince

Antifona: Jásejte, nebesa, plesej, země, neboť náš Pán přijde a smiluje se nad námi.

18. prosince

Přijde Kristus, náš král, Beránek, jehož příchod ohlašoval Jan Křtitel.

19. prosince

Přijde ten, který má přijít, a neomešká se; a už nebude třeba se bát, neboť on je náš Spasitel.

20. prosince

Vyrazí ratolest z kořene Jesse, země bude plná Hospodinovy slávy a každý člověk uzří Boží spásu.

Tags: 

Pages

Subscribe to modlitby