Richard Rohr

Díra v duši

Richard Rohr na pátek třetího týdne v mezidobí

Dovedete si představit, s jakou obtíží přijímá praktická, cílevědomá mentalita neúspěch? V takové psyché není nic připraveno k pochopení spirituální moudrosti neúspěchu. Všechna velká světová náboženství učí přijímat neúspěch. A přece většina z nás, dokud nepronikne dírou ve své duši – slabým místem v našem středu, si nemyslí, že neúspěch by byl zapotřebí. Přinejmenším to platí pro nás, kteří jsme ze zemí prvního světa. Naproti tomu se zdá, že chudí chápou svá omezení již od útlého věku.

Negativní energie

Richard Rohr na čtvrtek třetího týdne v mezidobí

V disfunkčních rodinách existuje jakási tendence ke klamu. Je tam cosi jako nekončící krizová orientace poznamenaná úzkostí. Občas jsem to vídal na sobě. Někdy nenacházím motivaci, dokud tu není něco, z čeho bych měl úzkost. Zdá se, že mnozí z nás nebyli vedeni ani povzbuzováni k tomu, aby si z věcí vybírali pozitivní stimuly, a tak ani nevíme jak na to.

Musíte být jako děti

Richard Rohr na úterý třetího týdne v mezidobí

Ježíš řekl: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského“ (Mt 18,3). Nebudete dokonce schopni ani rozpoznat království nebeské, říká Ježíš, leda očima dítěte. Myslím, že velice oprávněnou interpretací těchto slov je, že my všichni jsme vyrůstali v rodinách, kde všechny naše potřeby nebyly vždy uspokojovány. Byly tu rodiny, ve kterých v nějaké míře vládla temnota nebo i zneužívání. Na každém z nás byly páchány hříchy.

Duchovní cvičení a konfrontace

 Richard Rohr na čtvrtek druhého týdne v mezidobí - Duchovní cvičení a konfrontace

Před každým duchovním cvičením bychom se měli ujistit, že je zde aspoň jedna věc, s níž bychom se měli vyrovnat. Všichni bychom měli konat duchovní cvičení, ale pro některé lidi se takové exercicie stávají způsobem života. Chodí na ně každých pár měsíců. Přitom je zřejmé, že celá řada z nich nejsou lidé zapojení do pastorace nebo jakékoli jiné služby. Je to pouhé „pupkozření“.* Ve jménu hledání Boha od něho ve skutečností utíkají. Není účinnější cesty, jak před Bohem utéct než přehnaná zbožnost, zapojení do zbožných a svatých aktivit konaných pro sebe sama.

Jak se učit lásce v rodině

Richard Rohr na čtvrtek prvního týdne v mezidobí

Ježíš říká, že kdokoli dává přednost otci nebo matce, synu či dceři, není ho hoden. Říká, že přirozená rodina je pouze začátkem, a říká to v prostředí kultury, jejíž rodinné svazky byly daleko silnější než naše. Volá příslušníky té kultury do nového společenství, do duchovní rodiny.

Láska též zraňuje

Richard Rohr na Svátek Křtu Páně - Láska též zraňuje

Celá Ježíšova spiritualita spočívala v rostoucí otevřenosti Duchu. Ježíš byl muž vedený i vyučovaný Duchem. Kdy dochází k veliké změně v Ježíšově životě? V okamžiku křtu v Duchu. Jaká je jeho zkušenost křtu? Dovídá se, že je Synem. „To je můj milovaný Syn. V něm se mi zalíbilo.“

Překročit čáru

Richard Rohr na sobotu 3. týdne adventního

Písmo obsahuje jasnou „tendenci k činu“. Jednoduše řečeno, Boží slovo nám říká: když to neuděláte, tak jste to neslyšeli a nevěříte tomu (srov. Mt 21,28–32; Jk 1,22–25).

Jediný způsob, jak se můžeme sami přesvědčit o síle moci, jež nám byla svěřena, o moci Ducha a pravdě evangelia, je překročit čáru – čáru rozhodnutí, experimentování, rizika, konání a nesení důsledků.

Základní komunity

Richard Rohr na čtvrtek 3. týdne adventního

Můžeme se hodně naučit od lidí, jako jsou kvakeři a mennonité. Jsou navyklí být menšinou. K tomu, aby věřili v pravdu, nepotřebují mít kolem sebe davy. Scházejí se v malých skupinkách a vzájemně se sdílejí, jak Boží slovo v jejich životě působí. Díky Bohu se totéž znovu děje v katolické církvi, totiž v „základních komunitách“.

Tři překážky

Richard Rohr na pondělí 3. týdne adventního

V Kázání na hoře Ježíš říká, že jsou tři základní překážky, které stojí v cestě příchodu království Božího. Jsou to moc, sláva a majetek. Devět desetin z jeho učení se dá zařadit do těchto tří kategorií.

Muži a ženy pospolu

Richard Rohr na sobotu 2. týdne adventního

Svatý Pavel říká: „Není už rozdíl mezi … mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu…“ (Ga 3,28–29).

Pages

Subscribe to Richard Rohr