Richard Rohr

Odpuštění

Richard Rohr na pondělí dvacátého sedmého týdne v mezidobí

Odpuštění je počátkem, středem i koncem evangelijního života. Tím, co nás drží nad vodou, je energie odpuštění, kterého se nám dostává. Je to zkušenost odpuštění (dokonce i když jsme si nemysleli, že to potřebujeme), co obnovuje našeho strnulého ducha. Je to hluboké odpuštění, jež se nakonec stává Božskou prozřetelností a milosrdenstvím.

Sabat: být nebo „makat“?

Richard Rohr na Dvacátá sedmá neděle v mezidobí

Biblická tradice personalismu začíná sabatem – zákonem, který straší naši mysl. V kultuře orientované na pokrok nemůžeme přece klást takový důraz na „nicnedělání“. Význam sabatu je jasný z Bible: „Je to znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji“ (Ex 31,13).

Cesta ke štěstí

Richard Rohr na středu dvacátého šestého týdne v mezidobí - Cesta ke štěstí 

(Zaznamenáno na Hoře blahoslavenství.) Blahoslavenství znamená štěstí. Mohli bychom ale blahoslavenství též nazvat cestou ke štěstí. Nejsou to však předpisy na štěstí v příštím světě, spíše je to smělý popis štěstí v tomto světě. Proto si všimněte, že první a poslední blahoslavenství jsou vyřčena v přítomném čase. Ježíš říká, že pro ty, kdo jsou chudí v duchu, je království nebeské nyní (viz Mt 5,3). Pro ty, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, je království nebeské nyní (5,10).

Pět velkých darů: evangelizace

Richard Rohr na středu dvanáctého týdne v mezidobí - Pět velkých darů: evangelizace 

Myslím, že mnozí z vás si budou myslet, že evangelizace je protestantský pojem. Je to však pojem biblický. Evangelista je ten, kdo přináší dobrou zprávu. Evangelista má zvláštní dar spočívající v tom, že umí lidi uvítat, pozvat, s nadšením zvěstovat Ježíše a Boží království. Evangelista je „dveřník“. Katolíci bývali z historického pohledu v tomto charismatu velmi slabí, neboť většina katolíků byla pokřtěna v dětství.

Pozitivní sexualita

Richard Rohr na pondělí dvacátého šestého týdne v mezidobí

Mohu-li katolickou tradici v jedné věci kritizovat, pak v tom, že za dva tisíce let nebylo jediné století, kdy bychom měli pozitivní učení o naší sexualitě nebo o našem emocionálním a tělesném já. I přes existenci Písně písní a několika osvícených světců, nikdy neexistovalo obecné pozitivní učení, jak integrovat pocity našeho těla a mysli. A tak jsou mnozí z nás, dokonce i klérus, v emocionální oblasti dětmi. Reagujeme a hyper-reagujeme, cítíme, aniž bychom věděli, jak máme cítit, a své city potlačujeme. Výsledkem jsou vředy, deprese, alkoholismus. Učili nás základům logiky, měli jsme základní kurz metafyziky. Kam se však poděla výuka základů emocionality?

Ježíš převrací všechnu nadřazenost

Richard Rohr na Dvacátou šestou neděli v mezidobí.

Dvanáct apoštolů představovalo ve své společnosti dvanáct mužů nesoucích pověření. Ježíš jim ale pomohl se takového pověření zbavit – zbavit se pocitu falešné moci. Potírá každý pokus o ovládání jedné skupiny druhou. Když se jeho učedníci snaží působit shora cestou moci a ovládání, působí Ježíš zdola, aby je učil své nové „cestě“.

Pages

Subscribe to Richard Rohr