Zveme vás k modlitbě za naši farnost

Děkujeme dětem, které přinesly rozkvetlé trnové koruny a přispěly k ozdobení Božího hrobu. V návaznosti na tuto aktivitu, chceme pozvat všechny farníky k Trnové koruně za farnost. Představme si společnou trnovou korunu farnosti, ve Svatém týdnu bychom prožívali pokání a půst trnů a v následujícím týdnu květy milosrdenství. Prosme za celou naši farnost, především za jednotu a smíření.

„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“ (2. Let 7, 14)

Trny: Pojďme se ve Svatém týdnu společně pokořit a modlit se za nás a naše bratry a sestry ve farnosti těmito třemi prostředky:

1) Půst Způsob je na každém z nás (inspiraci nalezneme zde: Izaiáš 58 a v tabulce)

2) Modlitba Např. Růženec, desátek nebo třeba jen modlitba Otče náš…

3) Četba Písma svatého (úryvek na každý den viz tabulka)

„Chceš někomu říct, že ho máš rád, chceš udělat skutek lásky? Tak to udělej teď a nečekej na nic.“ Marek Orko Vácha

Květy: Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a trvá 9 dní. Každý den se modlíme modlitbu Korunky na konkrétní úmysl a vyprošujeme milosti a dary pro nás a naše sestry a bratry ve farnosti.

„Neste břemena jedni druhých, a tak naplníte zákon Kristův.“ Gal 6,2

Korunka k Božímu milosrdenství (z Deníku sv. Faustyny):

„Nejprve se pomodlíš jednou Otče náš,Zdrávas MariaaVěřím v Boha.

Na zrnkách Otčenáše budeš říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na závěr se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“ (Dn. 476)

25.3. PondělíHledání Božího milosrdenstvíŽalm 51 Budu se postit od negativních slov a promlouvat jen laskavě.
26.3. ÚterýBoží úmysl pokáníŘím 2,4; 2. Korintským 7,10; 2. Petr 3,9 Budu se postit od pesimismu a naplním se nadějí.
27.3. StředaPožehnání z pokání2. Letopisů 7,14; Skutky 2,38; 1. Jan 1,9 Budu se postit od hněvu a naplním se mírností a trpělivostí.
28.3. ČtvrtekRadost v nebiLukáš 15, 1-10 Budu se postit od nespokojenosti a naplním se vděčností.
29.3. Velký pátekModleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníkyProsíme tě Pane, za každého z farníků, protože všichni jsme hříšníci. Zvláště dnes prosíme za všechny, kteří bojují s těžkým hříchem a neví si rady.
30.3. Bílá sobotaModleme se za kněze a řeholníkyProsíme tě Pane, za otce Jozefa a otce Tomáše, posiluj je v jejich službě, také prosíme za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti.
31.3. Neděle VzkříšeníModleme se za všechny věrné křesťanyProsíme tě Pane, za všechny věrné, ať vytrvají, jsou příkladem a posilou ostatním farníkům. Ať neztratí pokoru a porozumění ke druhým.
1.4. PondělíModleme se za pohany a nevěřícíProsíme tě Pane, za naše blízké, známé a sousedy, kteří neznají Tvou lásku. Také za návštěvníky kostelů naší farnosti, dotkni se jejich srdcí, chceme být tvým nástrojem.
2.4. ÚterýModleme se za bloudící ve vířeProsíme tě Pane, za ty z nás, kteří tápou ve víře, kteří odešli od Tvého světla, kteří zapomněli na Tebe nebo zanevřeli na naši farnost.
3.4. StředaModleme se za dětiProsíme tě Pane, za děti naší farnosti, ať Ti zůstanou vždy nablízku, ať mají čistá srdce a stále se snaží jít po Tvé cestě.
4.4. ČtvrtekModleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenstvíProsíme tě Pane, za otce pallotiny, kteří šíří úctu k Božímu milosrdenství. Za ty, kteří v naší farnosti působili i za ty, kteří ještě přijdou.
5.4. PátekModleme se za duše v očistciProsíme tě Pane, za duše v očistci našich farníků a našich rodin. Přijmi je brzy do svého Království.
6.4. SobotaModleme se za vlažné dušeProsíme tě Pane, za vlažné duše z našich řad, zažehni v nich plamen své lásky a odvahy, sešli jim svého svatého Ducha a zahrň je svým milosrdenstvím.

Text ke stažení ve formátu A4 zde.